PAYLAŞ

2023-2 Yılı Ekspertiz Ücret Tarifesi

SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile yürürlüğe giren 16/06/2023 tarihi itibarı ile uygulanacak olan tarife
 

16 Haziran 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32223

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (i) bentlerinde, 4 üncü, 6 ncı ve 8 inci maddelerinin ikinci fıkralarında, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlıkça” ibareleri "Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 10 uncu maddesinde yer alan "Bakanlık” ibareleri "Kurum” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4-Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Taban Ekspertiz Ücret Tarifesi, her takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı) gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanır. Kurumca uygun görülmesi halinde söz konusu uygulama aylık değişim oranları dikkate alınarak altı aylık dönemler itibarıyla da yapılabilir.”

MADDE 5-Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Hazine ve Maliye Bakanı” ibaresi "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6-Aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8-Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Bu sayfa en son 19.06.2023 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ