PAYLAŞ

2020 Yılı Ekspertiz Ücret Tarifesi

SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile yürürlüğe giren 25/03/2020 tarihi itibarı ile uygulanacak olan tarife


 

25 Mart 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31079

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"d) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

"i) Uzaktan ekspertiz: Levha’ya kayıtlı sigorta eksperlerince yapılacak; çerçevesi, usul ve esasları İcra Komitesi tarafından önerilen ve Bakanlıkça onaylanan ekspertizi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Motorlu araç sigortalarında” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(7) Ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenir.

(8) Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilir.

(9) Dövizli poliçelerde ekspertiz ücreti, rapor tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınarak hesaplanır.

(10) Ekspertiz ücret hesaplamasına baz teşkil eden brüt hasar tutarı, eksper tarafından tespit edilen hasar tutarı olup koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan önceki tutardır.

(11) Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suiistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse; rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenir. Şayet, rapora hiç başlanmamış ise ekspertiz ücreti ödenmez.

(12) Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanır.

(13) Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına engel olmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "üretici fiyatları endeksinde” ibaresi "tüketici fiyatları endeksinde” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifeleri Ek-1 ve Ek-2 ile belirlenmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Tüketici fiyatları endeksi hesaplaması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) EK-1 ve EK-2’de yer alan tarifelerin yürürlüğe girdiği ilk yıl için, tüketici fiyatları endeksindeki değişim, söz konusu tarifelerin yayımlandığı tarihten o yıl sonuna kadar geçen dönem için hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmelikte yer alan "Müsteşarlık” ibareleri "Bakanlık” olarak, "Müsteşarlıkça” ibareleri "Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-1 ve EK-2 eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2015

29456Bu sayfa en son 25.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ