PAYLAŞ

(2012 / 18) 2011/5 Sayılı Genelgeye İlişkin Sektör Duyurusu

Müsteşarlığından: 10.12.2012

2011/5 SAYILI GENELGEYE İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU

(2012 / 18)

Bilindiği üzere, Danıştay 10 uncu Dairesinin 2011/5679 ve 2011/5680 esaslarında görülen davalara ilişkin olarak alınan 11.07.2012 tarihli kararda, 2011/5 sayılı "Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge”nin 3, 5, 6, 7, 9 ve 10 uncu maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar sonrasında Müsteşarlığımıza intikal eden bilgilerden, sigorta ettiren ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından yapılan atamalarda, sigorta şirketleri tarafından ilgili hasarlara ilişkin dosya açılmadığı veya dosya açılmasının geciktirildiği; dosya numaralarının Eksper Raporu Sistemine (EKSRAP) girilmediği veya geç girildiği; bu nedenle, söz konusu hasarlara atanan eksperler raporlarını 2011/16 sayılı "Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge” çerçevesinde tamamlayamadığından uygulamada sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Müsteşarlığımızca 2011/5 sayılı Genelgeye ilişkin olarak yeniden düzenleme yapılması çalışmaları devam etmektedir. Bu aşamada, sigorta ettiren ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerce atanan eksperler tarafından ekspertiz raporlarının zamanında tamamlanabilmesi ve vatandaşların mağdur olmamasını teminen aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür.

İptal edilen maddeler sigorta ettiren ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin 5684 sayılı Kanunun 22 nci maddesinden doğan eksper atama haklarının kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Bunun yanı sıra, 2011/5 sayılı Genelgenin iptal edilmeyen diğer maddeleri ise halen yürürlüktedir. Bu bakımdan, bahse konu Genelgenin halen yürürlükte olan 8 inci maddesi gereğince eksperin poliçeyi üreten sigorta şirketine hangi poliçeyle ilgili göreve atandığı bilgisini Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Sistemi üzerinden iletmesinden sonra, şirketin 1 iş gününü geçmeden hasar dosyasını açması ve hasar dosya numarasını sisteme girmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, sigorta ettiren ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanan eksperlerin 2011/16 sayılı "Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge” kapsamında ekspertiz raporlarını hazırlayabilmelerini teminen, 2011/5 sayılı "Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge”nin 8 inci maddesi çerçevesinde sigorta şirketlerince yapılması gereken işlemlerin zamanında tesis edilmesi bakımından sigorta ettiren ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler veya bunlar tarafından atanan eksperlerce talep edilmesi halinde hasar dosyasına ilişkin bilgilerin verilmesi gerekmektedir.


Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ