PAYLAŞ

(2008/47) Sigorta Ekspertiz Faaliyetlerinin Çerçevesine İlişkin 2008/35 Sayılı Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu

SİGORTA EKSPERTİZ FAALİYETLERİNİN

ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN 2008/35 SAYILI SEKTÖR DUYURUSUNA

EK SEKTÖR DUYURUSU

(2008/47)

Sigorta ekspertiz faaliyetlerinin çerçevesine ilişkin 2008/35 sayılı sektör duyurusunun yayınlanmasından sonra Hazine Müsteşarlığına intikal eden görüş, öneri ve sorulardan, konuya ilişkin olarak ilave açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıktığı anlaşılmış olup, tereddütleri gidermek üzere uygulamanın aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılması uygun görülmüştür.

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun sigorta eksperini tanımlayan 2. maddesinin m fıkrasında belirtilen "Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarının, nedenlerinin ve niteliklerinin belirlenmesi, mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi” işlerinin; ekspertiz işlemine gerek duyulmayan haller ile hakem bilirkişiye başvurma halleri dışında bizzat sigorta eksperlerince yapılması esastır.

Sigorta şirketlerinin, sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi neticesinde, ekspertiz işlemine gerek duyulmayan hallerde, sigortalı ile anlaşması mümkün bulunduğu gibi; sigorta genel şartlarında belirlenen usullere uymak kaydı ile sözleşmenin taraflarının birlikte hareket ederek üzerinde anlaştıkları hakem bilirkişiye gitmeleri de mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, sigorta şirketlerinin, hasar maliyetlerini azaltmak, tazminatı kısa sürede ödemek, suiistimalleri önlemek gibi amaçlarla ekspertiz işlemlerinden önce veya sonra fakat ekspertiz işleminden ayrı olmak kaydı ile muhtelif uygulamalar geliştirmeleri ekspertiz faaliyeti olarak mütalaa edilmez. Ancak, sigorta şirketlerinin bu amaçla yapılan uygulamaları dışında, bu duyuru konusu faaliyetler bakımından, sigorta eksperi dışındaki üçüncü şahıslardan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ