PAYLAŞ

(2014/1) Yanlış Sigorta Uygulamaları Verilerine İlişkin Başvurular Hakkında Genelge

Hazine Müsteşarlığından                                                                                                    28.02.2014                      


Yanlış Sigorta Uygulamaları Verilerine İlişkin Başvurular Hakkında Genelge
(2014/1 )

Bilindiği üzere, sigorta suistimalleri ile etkin biçimde mücadele edilmesini teminen anılan fiillerin tespiti, bildirimi, değerlendirilmesi ve raporlanması ile ilgili usul ve esasları hükme bağlayan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup 1/6/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Mezkur yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi hükmüne istinaden Müsteşarlığımız tarafından 13/5/2011 tarihli ve 2011/8 sayılı sektör duyurusu hazırlanmış, ayrıca anılan yönetmeliğin uygulama esaslarına ilişkin olarak 6/7/2011 tarihli ve 2011/15 sayılı genelge ile anılan yönetmelik çerçevesinde yapılan düzenlemelere uygun işlem tesis edilmesine ilişkin olarak, 27/2/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı sektör duyurusu istihsal edilmiştir. Ayrıca 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/B maddesinde, yanlış sigorta uygulamalarına esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Müsteşarlıkça belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin görevleri arasında sayılmıştır.

Mevcut Yanlış Sigorta Uygulamaları ve Müşteri Profili Veritabanındaki kayıtlara ilişkin olarak aşağıdaki işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir.

1. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından, kendi internet sitesinin açılış sayfasının kolay erişilebilecek bir yerinde "Yanlış Sigorta Uygulamalarına İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi Talebi” başlığı altında bir alan oluşturulacak ve bu alanda içeriği Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından belirlenecek bilgileri içeren bir başvuru formu yer alacaktır.

2. Başvuran hakkında Yanlış Sigorta Uygulamaları ve Müşteri Profili Veritabanında herhangi bir kayıt yoksa kişiye bu yönde cevap verilecektir.

3. Başvuru hakkında söz konusu veri tabanında bir kayıt mevcut ise başvuru formu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletildiği tarihten itibaren 1 iş günü içerisinde talep konusu kaydı giren ilgili kuruma güvenli elektronik ortamda iletilecek ve ilgili kurumca 7 iş günü içerisinde talep hakkında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine gerekçeli açıklama yapılacaktır. Bu açıklama yanında anılan kaydı oluşturan kurum, Yanlış Sigorta Uygulamaları ve Müşteri Profili Veritabanındaki kaydın silinmesini de isteyebilecektir.

4. 3 no'lu madde uyarınca tesis edilen işlem, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından başvuru sahibine iletilecektir.

5. Bu Genelge 01.06.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu sayfa en son 19.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ