PAYLAŞ

(2013 / 7) Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması Ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge

Hazine Müsteşarlığından:                                                                                      26.04.2013                                                                                                               

 

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI HASAR İHBARLARININ YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜNE İLİŞKİN GENELGE

(2013 / 7)

 

1.       Sigorta şirketleri Motorlu Araç Sigortalarından (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası) kaynaklanan taleplerle ilgili olarak sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişilerin hasar ihbarlarını geciktirmeksizin işleme almak ve hasar ihbarlarının asgari elektronik ortamda veya güvenli iletişim vasıtalarıyla yapılabilmesini sağlayacak altyapıyı kurmak zorundadır.

2.       Sigorta şirketleri, bu kapsamda kalan sigortalara ilişkin aldıkları her ihbar hakkındaki dosya bilgisini asgari elektronik ortamda veya güvenli iletişim vasıtalarıyla sigortalıya veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişilere iletmek ve ekte yer alan hasar veri deseni şablonuna uygun olarak bir günlük gecikmeyle, ilgili poliçe ile irtibatını kurarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine (Merkez) bildirimde bulunmak zorundadır. Merkez bu bilgileri ilgili sigorta poliçeleriyle entegre olacak şekilde kayıt altına alır.

3.       Sigorta şirketleri, sigorta poliçelerinde sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişilerin de eksper tayin edebileceği bilgisine yer vermek zorundadır. Söz konusu kişilerin bu yönde taleplerinin bulunması halinde atama ve atamaya ilişkin takip işlemleri Merkez nezdinde teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Sistemi” (Sistem) üzerinden yapılabilecektir.

4.       Sigorta eksperinin sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi halinde, ekspertiz ücreti 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1426 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde karşılanır.

5.       Sigorta şirketleri, kendi usullerine göre atayacakları eksperlere ilişkin bilgileri bu Genelge eki hasar veri deseni şablonunun 6 numaralı başlığı çerçevesinde ve bu Genelgenin 2 nci maddesindeki usullere göre Merkeze iletir.

6.       Sigorta ettirenlerin ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atamaları ve buna ilişkin takip işlemleri ise aşağıda belirtilen seçeneklerden birisinin kullanılması suretiyle Sistem üzerinden gerçekleştirilir:

a.         Bu Genelge kapsamında yer alan sigorta branşlarında ruhsat sahibi eksperler arasından Sistemde yer alan arama motoru vasıtasıyla istenilen eksperin seçilerek atama yapılması

b.         Bölge, branş, iş dağılımı gibi objektif kriterler dikkate alınarak Merkez tarafından elektronik ortamda tesadüfi olarak eksper atanması 

Sigorta ettirenlerin ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin yukarıda belirtilen seçenekler haricinde Sistem dışında eksper tayin etmeleri durumunda, ilgili kayıtların tutulabilmesini ve bu Genelge kapsamındaki işlemlere ilişkin bildirimlerin yapılabilmesini teminen ilgili eksperin, görevi kabul etmesini takiben en geç 1 iş günü içinde hangi poliçeyle ilgili olarak atandığını Sisteme girmesi zorunludur. 

7.       Bu Genelgenin 6 ncı maddesi çerçevesinde atama bildirimini alan eksper 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesinin 18 nci fıkrası uyarınca kendisine teklif edilen işi kabul edip etmediğini en geç 3 iş günü içinde Sistem üzerinden bildirmediği takdirde işi kabul etmiş sayılır. Eksperin işi kabul etmemesi halinde, atandığı usule göre yeniden atama yapılır. Bu eksperin de teklif edilen işi kabul etmemesi halinde Sistem üzerinden yeniden atama yapılır. Bu durumda, atanan eksper 5684 sayılı Kanununun 22 nci maddesinin 19 uncu fıkrası uyarınca teklif edilen işi kabul etmek zorundadır.

8.      Bu kapsamda atanan eksperin poliçeyi üreten sigorta şirketine hangi poliçeyle ilgili göreve atandığı bilgisinin Merkez üzerinden iletilmesinden sonra, şirket 1 iş gününü geçmeden hasar dosyasını açarak hasar dosya numarasını sisteme girer. Bu sistem üzerinden atanan eksper sigortalı tarafından girilen bilgilere ek olarak Merkez tarafından belirlenen bilgileri de girerek ekspertiz işlemlerine başlayabilir. Bu işlemleri tamamlamayan eksper göreve başlayamaz. 

9.       Sigorta şirketi kendisine sistem üzerinden bilgi iletilmesinden en geç 1 iş günü içinde atanan eksperi kendi eksperi olarak da kabul edip etmediğini, eksper atama hakkını kullanıp kullanmayacağını Sistem üzerinden bildirmek zorundadır. Sigortalı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişi tarafından atanan eksperin sigorta şirketi tarafından da uygun bulunması halinde, sigorta şirketinin Sistem üzerinden bildiriminin ardından ekspertiz işlemlerine başlanarak aracın onarımına onay verilebilir.

10.   Sigorta şirketinin kendi eksper atama hakkını kullanarak eksperini tayin etmesi halinde, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sahibi olan kişinin atadığı eksper ile sigorta şirketince atanan eksper hasarın sigorta kapsamında olup olmadığını ve onarıma başlanıp başlanmaması konularında dosyanın kendilerine iletiminden itibaren 1 iş günü içinde karar vermek durumundadır. Eksperler arasında ihtilaf olması durumunda uyuşmazlık derhal sistem üzerinden Merkeze iletilir. Bu durumda, Merkez tarafından üçüncü bir eksper elektronik ortamda tesadüfi olarak tayin edilir. Hasar hakkında münhasıran üçüncü eksper tarafından rapor hazırlanır.

11.  Bu Genelge 13/05/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

12.  14/02/2011 tarihli ve 2011/5 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

EKLER:

1- Bu Genelge çerçevesinde Merkeze yapılacak bildirimlere ilişkin şablon.

 

HASAR VERİ DESENİ*

 

 

1) Poliçe Bilgileri

 Poliçe türü, Poliçe no, acente no, başlama-bitiş tarihi, toplam sigorta bedeli vs.

 2) İhbar Bilgileri

 İhbar tarihi, ihbarı yapan kişi bilgileri

 3)  Araç Bilgileri

 Plaka, Motor ve Şasi No

 4) Sürücü Bilgileri

    Sürücü ad/soyad, TC Kimlik

 5) Hasar Bilgileri

 Tarih, saat, yeri, türü

 6) Eksper/Ekspertiz Bilgileri

             -Eksper ad/soyad/unvan, Eksper levha numarası, Eksper atama tarihi

-Ekspertiz talep tarihi, Ekspertiz rapor tarihi

 7) Onarım Yeri

 Onarım yeri, türü, unvan, adres, Vergi Kimlik no, T.C. Kimlik no

 8) Hasar Tespiti Bilgileri

 Toplam oluşan hasar bedeli (Yedek parça, işçilik, diğer hizmet ayrımında)

İlgili limit kapsamında ödenecek tazminat tutarı

9) Ödeme Bilgileri Hareketi

Ödeme tarihi, tutarı

 *Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinde mevcut olanlar için ayrıca bildirim yapılmaz.

Bu sayfa en son 21.06.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ