PAYLAŞ

(2011/ 6) Kredi Branşında Tahsil Edilemeyen Rücu Ve Sovtaj Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Sorumluluk Branşlarında Muallak Tazminat Karşılığının

KREDİ BRANŞINDA TAHSİL EDİLEMEYEN RÜCU VE SOVTAJ GELİRLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE SORUMLULUK BRANŞLARINDA MUALLAK TAZMİNAT KARŞILIĞININ AYRILMASI HUSUSLARINDA İLAVE AÇIKLAMALARA İLİŞKİN GENELGE

(2011/ 6)

Bilindiği üzere, 2011/1 sayılı Genelge, "tazminat ödemesini takip eden 6 ay içerisinde karşı sigorta şirketi veya 4 ay içerisinde 3. şahıslar ile rücu ve sovtaj alacaklarını toplamda 12 ayı aşmayacak şekilde ödeme planına bağlayan bir protokol imzalanması ya da ödeme için çek, senet vs. gibi bir belge alınması halinde, bu alacaklardan sigorta şirketleri için vadesi 6 ayı, 3. şahıslar için ise 4 ayı aşan ve kabul ve tahsil süreci içinde olan taksitler için karşılık ayrılmasına gerek bulunmamaktadır” hükümlerini amirdir. Ancak, kredi branşının özellikli yapısı dikkate alındığında 12 aylık bu sürenin 36 ay olarak uygulanması uygun görülmektedir. Bununla birlikte, 36 aylık süre çok uzun olduğundan, borçlunun finansal durumunun yakından takip edilmesi ve gelecekte protokol hükümlerine uyamayacağı ihtimali tespit edildiğinde, riskin büyüklüğüne bağlı olarak ihtiyatlılık ilkesi gereği karşılık ayrılması gerekli görülmektedir.

Diğer taraftan, sorumluluk branşlarında, sigortalılara açılan davalar sonucunda sigorta şirketi tazminat ödemesi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilmektedir. Şirketlerin doğrudan taraf olmadığı ama sonucundan sorumlu olacağı davalarda, dava safhalarından şirketlerin de zamanında haberdar edilmesi için sigortalılar nezdinde gerekli önlemlerin alınması, bu durumdaki davalık dosyalar için muallak tazminat karşılığı ayrılması hükümlerinin uygulanması ve muallak kayıtlarının olabildiğince doğru ve zamanında güncellenmesi için azami gayretin gösterilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, bu şekilde açılan davaların sonucunda gerçekleşen tazminatlara ilişkin olarak 2011/1 sayılı Genelgenin "D.Davalık Dosyalar” başlıklı bölümünde açıklanan güncellemelerin, şirketlerin de sorumluluğu çerçevesinde dava şirkete açılmış gibi kabul edilip sigortalıya yapılan bildirimler esas alınarak yapılması mümkündür.

Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ