PAYLAŞ

(2011/ 16) Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan: 08.09.2011

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARINDA EKSPER RAPORLARININ
DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE
(2011/ 16)

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesinin 15 inci fıkrası ile Sigorta Eksperleri Yönetmeliği'nin 20, 22, 24 ve 25 inci maddelerinde eksperler tarafından tanzim olunan raporların hazırlanması ve sunumu, raporların saklanması, ekspertiz sırasında elde edilen bilgilerin gizli tutulması ve eksperlerin tarafsızlığına ilişkin hükümler tesis edilmiştir.

Bu hükümlere paralel olarak Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 5 inci fıkrası "Eksperler raporlarını Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Merkez üzerinden hazırlamak, sigorta şirketleri ihbardan ödemenin sonuçlanmasına kadar hasara ilişkin tüm bilgileri eksiksiz vermek zorundadır.” esasını aynı maddenin 6 ncı fıkrası ise "Sigorta şirketleri veya eksperler, hasarlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça belirlenecek kayıtları Merkez veri tabanı üzerinden tutmak veya raporlamak zorundadır.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, mevzuatın amir hükümlerinin yerine getirilmesini teminen, sigorta eksperlerinin görevlendirildikleri hasarlara ilişkin raporları düzenlerken aşağıda yer alan esaslara uymalarına sigorta şirketlerini ise bu esaslara uyum için gerekli düzenlemeleri yapmalarına karar verilmiştir.

 1. Motorlu araç sigortaları (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kara Taşıtları Kasko Sigortası, Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası) kapsamında, sigorta şirketi tarafından atanan eksperler ile Müsteşarlığımızın "Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması Ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge”si çerçevesinde sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanan eksperler görevlendirildikleri hasarlara ilişkin raporlarını bu Genelgede yer alan usul ve esaslara göre hazırlarlar.

 1. Müsteşarlığımızın "Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması Ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge”si çerçevesinde atanan eksper görevlendirildiği hasarlara ilişkin olarak raporunu münhasıran ve öncelikle Sigorta Bilgi Merkezi (Merkez) veri tabanında bu amaçla açılan ve ekli rapor şablonlarına uygun olarak düzenlenen Rapor Yazım Modülünde Sigorta Eksperleri Yönetmeliğine uygun olarak ve anılan Yönetmelikte tayin edilen sürede düzenler. Eksperin sigorta şirketi tarafından görevlendirildiği hallerde, şirketlerce istenildiği takdirde raporun, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğine uygun olarak ve anılan Yönetmelikte tayin edilen sürede, şirketlerin kendi sistemlerinden başlamak üzere yazılması da mümkündür. Ancak bu takdirde şirket sisteminde başlayan süreç bu Genelgenin 6 ncı maddesi çerçevesinde Merkez ile entegre olacak şekilde düzenlenmeli ve bu surette hazırlanan raporun veri deseni asgari olarak bu Genelge ekindeki ilgili rapor şablonundaki verileri kapsamalıdır..

 1. Raporun düzenlenmesi esnasında ekspere hiç bir surette müdahalede bulunulamaz. Şirket yazılım sisteminde eksper kanaatinin serbestçe rapora yansıtılması esastır. Bu çerçevede şirket eksper raporu yazılım sistemlerinde eksper kanaatine müdahale niteliğindeki veri desenine veya işleyişe yer verilemez, gerektiğinde ekspere manuel veri girişi yapmasına olanak tanınır. Sigorta şirketlerince ekspertiz rapor yazılımında destek alınan kuruluşlar, bunların ortak, yönetici ve çalışanları rapora hiçbir surette erişemez. Sigorta şirketleri bu sayılanlardan içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek bir gizlilik taahhütnamesi alır.

 1. Eksper, ekspertiz işlemini mümkün olan en kısa sürede tamamlar. Ekspertiz işleminin beklenenden uzun sürmesi veya çeşitli nedenlerle nihai raporun hazırlanamaması hallerinde, eksper gecikme nedenlerini de açıklayan bir ön veya ara raporu bu Genelgenin 2 nci maddesine göre düzenler.

 1. Eksper, görevlendirildiği dosya konusu motorlu kara taşıtının hurdaya ayrılması veya trafikten çekilmesini gerektirecek şekilde hasarlandığını tespit ettiği takdirde buna ilişkin verileri Merkezde bu amaçla açılmış veri tabanına ayrıca girer.

 1. Hazırlanan rapor eksperce elektronik/mobil olarak imzalanır, Merkez veri tabanına kaydedilir. Raporun bu Genelge çerçevesinde Merkez veri tabanına kaydedilmesiyle, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde öngörülen bilgi ve belgelerin saklanması yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.

 1. Müsteşarlığımızın "Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması Ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge”si çerçevesinde atanan eksper tarafından hazırlanan rapor Merkez tarafından, gerekli ilave işlemlerin yapılması ve hasar tazmin sürecinin tamamlanmasını teminen ilgili şirket ve eksper erişimine açılır. Şirketler raporu kendi uygulamaları ile entegre edebilirler.

 1. İlgili sigorta şirketi Müsteşarlığımızın "Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması Ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge”si çerçevesinde atanan eksper tarafından hazırlanan eksper raporunu 2 iş günü içinde sigortacılık ilkeleri ve kendi hasar tedvir kriterlerine göre değerlendirir.

Bu çerçevede ilgili sigorta şirketi,

i- Bulunduğu takdirde, raporda yer alan tespitlere ve sonuçlara karşı itirazlarını, raporda yer alan tespitlere karşı vardığı farklı değerlendirmelerini,

ii- Rapordan farklı olması halinde kendi hasar tedvir kriterlerine göre ödemeye esas aldığı tutarı,

Merkez veri tabanına girer.”

.

 1. Bu Genelgenin 8 inci maddesinin uygulanmasında sigorta şirketlerinin ilgili özel anlaşmaları kapsamında sahip oldukları iskonto veya indirimler sebebiyle oluşan hasar tutarı farkları mutabakatsızlık olarak değerlendirilmez.

 1. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde hazırlanan eksper raporu ve ilgili şirket değerlendirmeleri eşleştirilmek suretiyle Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde Merkez nezdindeki Tek Tip Rapor Bankası'nda saklanır ve Müsteşarlıkça belirlenen esaslar dahilinde ilgili sigorta şirketi, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile ilgili sigorta eksperinin erişimine açılır.

 1. Bu Genelge kapsamındaki sigortalarda bu Genelge ile belirlenen yazılım sistemleri haricinde ekspertiz raporu düzenlenemez.

 1. Sigorta şirketleri bu Genelge kapsamındaki sigortalarda eksper görevlendirmedikleri hasarlara ilişkin bilgileri de Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Merkez veri tabanına iletirler.

 1. Bu Genelge 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu sayfa en son 19.06.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ