PAYLAŞ

(2010/15) Motorlu Araç Sigortalarında Sigorta Bilgi Merkezine Yapılacak Veri Transferleri Hakkında Genelge

Hazine Müsteşarlığından                                                                           04.10.2010

Motorlu Araç Sigortalarında Sigorta Bilgi Merkezine Yapılacak
Veri Transferleri Hakkında Genelge
(2010/15)

Bilindiği üzere, "Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği”nin Tramer'in amacı ve görevleri başlıklı 10 uncu maddesinin (a) bendi;

"Üye sigorta şirketlerinin zorunlu trafik, zorunlu taşımacılık ve zorunlu ferdi kaza sigortası sözleşmelerine ilişkin kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak, bu verilerin en çok bir günlük gecikmeyle üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,”

hükmü ile ve aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi;

"Üye sigorta şirketlerinin hayat ve kaza branşlarında düzenledikleri sigorta sözleşmelerine ilişkin kayıtların en çok bir gün gecikmeyle tutulduğu bir veri tabanını oluşturmak,”

hükmünü amir olup, eşzamanlı düzenlenen poliçelerin SBM-No ve BİM-Ref-No bilgisini de kapsayacak şekilde anlık, diğer poliçe ve hasar verilerinin de yine bir günlük gecikmeyle Sigorta Bilgi Merkezine iletilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak Müsteşarlığımıza ulaşan başvurulardan, söz konusu hükümlere aykırı olarak intikal ettirilmeyen ve geç veya hatalı intikal ettirilen poliçe ve hasar bilgilerinin mevcut olduğu, bu durumun poliçe tanzimi ve hasar ödeme aşamalarında sigortalı/hak sahibinin mağduriyetine yol açmasının yanı sıra Sigorta Bilgi Merkezinde toplanan verilerin sıhhatini de etkilediği değerlendirilerek, anılan Merkeze iletilecek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası poliçe bilgileri ve hasar verilerine ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması kararlaştırılmıştır.

1. Hatalı/gecikmiş veri transferlerinde talep ilgili sigorta şirketinin asgari Genel Müdür Yardımcısı tarafından Sigorta Bilgi Merkezine yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte iletilecektir.

2. Hatalı/gecikmiş veri transferlerine ilişkin ilk talepte yer alan gecikme sebeplerinin Merkez Müdürünce makul değerlendirilmesi halinde 5 iş gününü geçmeyecek şekilde ek bildirim olanağı tanınacaktır.

3. 2 nci madde kapsamında belirtilen olanaktan faydalanan sigorta şirketleri aynı dönem içinde en fazla 2 defa gecikmiş veri transferi talebinde bulunabileceklerdir.

4. Bir dönem (3 aylık dilim) içinde 3'den fazla gecikmiş veri transferi talebinde bulunan sigorta şirketlerinin talepleri işleme konulmakla beraber, keyfiyet SBM tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesini teminen Müsteşarlığımıza iletilecektir.

5. Bu genelge kapsamında yapılan başvurular ve gerçekleştirilen işlemler 3'er aylık dönemler halinde Sigorta Bilgi Merkezi tarafından Müsteşarlığımıza raporlanacaktır.

6. Kara Taşıtları Kasko Sigortasında, her bir aracın hasar durumunun ayrı ayrı görülebilmesini teminen, filo sigortalarında da araç verileri tek tek araç bazında girilecektir.

7. Bu genelge esaslarına aykırılık veya mevcut olmasına rağmen Merkeze hiç intikal ettirilmeyen poliçe veya hasar bilgisinin olması halinde, ilgili mevzuatta düzenlenen idari para cezası ile Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinin "Bilgi Kayıtlarına Erişim” başlıklı 24 üncü maddesi maddesinde yer alan müeyyide tedricen uygulanacaktır.


Bu sayfa en son 19.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ