PAYLAŞ

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Tarafından Yayınlanan, Çekme Belgeli Olarak İhaleye Açılan Hurda Araçlar Hakkındaki Duyuru

İstanbul.18.09.2020
Sayı :    2020/190

Sayın Üyemiz,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yayınlanan, Çekme Belgeli Olarak İhaleye Açılan Hurda Araçlar hakkındaki duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu


Değerli Meslektaşımız,

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 19.02.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı "Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge” ile tam hasarlı ve ağır hasarlı araçlara ilişkin yapılması gereken işlemler düzenlenmiş ve söz konusu düzenlemeye riayet etmeyen sigorta eksperleri ile sigorta şirketlerine ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyide uygulanacağı belirtilmiş konu İcra Komitemiz tarafından 20/02/2020 ve 05.06.2020 tarihlerinde yayınlanan duyurular ile tarafınıza iletilmiştir.

Tam Hasarlı” veya "Ağır Hasarlı” kararı verilmiş ve ödemesi tamamlanmış araçlara ilişkin düzenlenen raporların revize işlemi yapılarak kısmi hasara çevrilmesi, kısaca kayıtların değiştirilmesi taleplerinin eksperlere iletildiği bilgileri alınmaya devam ettiğinden yeniden bir duyuru ile meslektaşlarımızın bir kez daha bilgilendirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Eksper raporlarına ilişkin tüm süreç ve değerler ilgili otoritelerce sistem üzerinden takip edilmekte olduğundan ağır mali ve hukuki sorumluluklar altında kalmamanız için aşağıdaki hususlara azami dikkat göstermeniz hususunu tekraren bilgilerinize sunar, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 19.02.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge'nin 5 inci maddesi, "Sigorta eksperleri, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren, düzenledikleri kesinleşmiş ekspertiz raporunda tam hasarlı veya ağır hasarlı olarak belirledikleri araçlara ilişkin bilgileri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine (SBM), raporun kesinleşmesini takip eden 5 iş günü içerisinde iletir. Gönderilecek bilgiler; araç plakası, aracın modeli, türü, rengi, şasi no, motor no ile sınırlıdır.” 7 nci maddesi ise, "Tam hasarlı veya ağır hasarlı kararı verilmiş olup, 1 Nisan 2020 tarihinden sonra SBM' ye bildirilmemiş olan araçların sorumluluğu yukarıda yer alan maddeler çerçevesinde ilgili sigorta eksperine ve ilgili sigorta şirketine aittir.” hükmünü amirdir.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.2. Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi maddesinin 2.3. fıkrası ile Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının 3.3.2. Tazminatın Hesabı ve Ödenmesi bendinin 3.3.2.2. alt bendi; "Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Bu durumda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Onarım masrafları sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın, ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda trafikten çekildiğine dair "trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez.” hükümlerini amirdir.
 • Tam hasar veya ağır hasar kararının 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde ruhsat almış sigorta eksperlerince verilmesi esastır.
 • Kesinleşmiş eksper raporu çerçevesinde tam hasarlı veya ağır hasarlı olduğu belirlenen araçlarla ilgili olarak, sigorta şirketinin inisiyatifi veya sigortalı/hak sahibinin talebi ile bu kararda (Eksper raporuna sigorta şirketi veya sigortalı/hak sahibinin itirazı olması durumunda eksperin vereceği nihai karar hariç) daha sonra değişiklik yapılmaması Sigorta şirketlerinin de eksper raporu çerçevesinde ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan araçların, gecikme olmaksızın "trafikten çekilmiştir” belgesini almalarını sağlamaları ayrıca 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin c bendine göre sigorta şirketlerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan bildirimle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına da bildirimin yapıldığına ilişkin bilgi verilmesi gerekmektedir.
 • SBM, halen Merkez kayıtlarında var olan tam hasarlı veya ağır hasarlı araçların envanterini çıkararak, ilgili sigorta şirketlerinden tam hasarlı araçların işleme merkezlerine teslim edilip edilmediği ya da ağır hasarlı araçların "trafikten çekilmiştir” belgesi alıp almadığını kontrol eder.

Anılan mevzuat ve bilgiler çerçevesinde;

 • Sigorta eksperleri tarafından geçmiş dönemde ağır hasarlı (çekme belgeli-hurda belgeli) olarak karar verilen hasar dosyalarının gelen talepler karşısında herhangi bir şekilde düzeltme veya içerik değişikliği yapılmaması,
 • Ön rapor veya kesin rapor olarak aracın ağır hasarlı olduğu eksper tarafından belirlenen hasar dosyalarında plakalı satış yapıldığı belirtilse dahi genelge uyarınca sorumluluğunuzda bulunan SBM bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Özellikle ZMSS kapsamında aracın pert işlemi uygulanmadığı söylemi gerçeği yansıtmamakta olup, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.2. Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi maddesinin 2.3. fıkrası uyarınca ve 19.02.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge kapsamında tüm hasar dosyalarında ağır hasar prosedürünün aynı şekilde uygulanması gerektiği,
 • Ağır hasarlı olmasına rağmen plakalı satış yapılmak suretiyle ağır hasar kapsamı dışına çıkarılmak istenen hasar dosyalarında taleplerin kabul edilmeyerek anılan mevzuata uyulması, eksper raporlarında tazminat tutarının değil tespit edilmiş olan gerçek hasar tutarının yer alması gerektiği,
 • Gerçek hasar tutarının SBM sistemlerine kayıt edilmesi açısından piyasa bedeli-sovtaj bedeli üzerinden oluşan tazminat tutarının eksper raporunda hasar hesaplama kısmında değil, sadece notlar kısmında yer alması, raporun tespit edilen gerçek hasar bedeli üzerinden düzenlenmesi gerektiği,
 • Ekspertiz ücretinin oluşan tazminat bedeli üzerinden değil, tespit olunan gerçek hasar bedeli üzerinden hesaplanması ve tahsil edilmesi gerektiği ile gerçek hasar bedelinin ekspertiz raporunda yer alması gerektiği,
 • Onarım mutabakatı eksper tarafından yapılmayan herhangi bir hasar dosyasında hasar hesaplama bölümünde mutabakat rakamının değil, eksperin tespit etmiş olduğu gerçek hasar bedelinin yer alması gerektiği, mutabakat rakamının rapor notları içerisinde yer verilmesi gerektiği,

Bu kapsamda, ilgili mevzuat çerçevesinde herhangi bir cezai sorumlulukla karşı karşıya kalınmamasını teminen, ekspertiz ve raporlama hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilerek mevzuat hükümlerinin emrettiği şekilde ve eksiksiz uygulanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

 

Bu sayfa en son 22.09.2020 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ